Ελληνικά Αγγλικά
Σύνδεσμοι | Χάρτης πλοήγησης | Επικοινωνία
\
Ιστορικό - Στόχοι
Δραστηριότητες
Στελέχωση
Νομοθετικό Πλαίσιο
Ανακοινώσεις
Ευκαιρίες Απασχόλησης

Εταιρείες - Τεχνοβλαστοί (Spin off)


Το Γραφείο Διαμεσολάβησης στοχεύοντας στην όσο το δυνατό καλύτερη προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ, ερευνητών και εργαστηρίων του ΕΚΠΑ, και με αφορμή το πρόγραμμα ΠΡΑΞΕ της ΓΓΕΤ, ξεκίνησε στο τέλος του 2000 (μετά την λήξη της χρηματοδότησης από το ΕΠΕΤ ΙΙ), μία προσπάθεια εντοπισμού και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών εργασιών που μπορούν να οδηγήσουν στην παραγωγή καινοτομικών προϊόντων. Στόχος αυτής της ενέργειας ήταν η διάθεση των προϊόντων αυτών στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά από Spin Off εταιρίες που θα ιδρυθούν. Η προσπάθεια αυτή ήταν το πρώτο βήμα μιας σειράς ενεργειών (στρατηγικής) που θα ακολουθήσει το Γραφείο προκειμένου να φτάσουμε στην ίδρυση Spin Off εταιριών.

1ον:

Εντοπισμός προϊόντων.

2ον:

Κατάρτιση TARGET LIST.

3ον:

Κατάρτιση Business Plan.

4ον:

Ενέργειες ανεύρεσης επιχειρηματικών κεφαλαίων.

5ον:

Υποστήριξη ίδρυσης Spin Off εταιριών.Στα links που υπάρχουν διαθέσιμα μπορείτε να πάρετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις spin off καθώς και να κατεβάσετε σε μορφή αρχείων Acrobat το Δελτίο Καταγραφής Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες σύστασης ΑΕ και ΕΠΕ, των νομικών μορφών δηλαδή που μπορεί να έχει μια εταιρία τεχνοβλαστός.


ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SPINOFF ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Στα πλαίσια της υποστήριξης μελών ΔΕΠ και ερευνητών για την δημιουργία spin – off εταιριών το Γραφείο Διαμεσολάβησης παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη ερευνητών και μελών ΔΕΠ για την κατάθεση προτάσεων για την χρηματοδότηση εταιριών spinoff από τη ΓΓΕΤ μέσω του ΠΡΑΞΕ Φάση Β΄ από ερευνητές. Το Γραφείο υποστήριξε την εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων τους καθώς και τη συμπλήρωση των φακέλων (συμπλήρωση εντύπων, οργάνωση δικαιολογητικών) που απαιτούνταν στο πλαίσιο της κατάθεσης 8 προτάσεων στο Πρόγραμμα της ΓΓΕΤ ΠΡΑΞΕ Φάση Β΄από το ΕΚΠΑ.

Το ΓΔΜ του ΕΚΠΑ αντιμετώπισε σειρά θεσμικών κενών με καταληκτικό γεγονός την ψήφιση σε νόμο σχετικής τροπολογίας (NΟΜΟΣ 3440, ΦΕΚ 38Α). Η συγκεκριμένη τροπολογία καλύπτει θεσμικά κενά τα οποίο αποτελούσαν εμπόδιο στην προώθηση των sinoff εταιριών του ΕΚΠΑ.

Τι είναι η επιχείρηση «Τεχνοβλαστός» (Spin Off)

Πρόκειται για εταιρείες έντασης γνώσης, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η αξιοποίηση και ανάπτυξη πρωτογενών ερευνητικών δραστηριοτήτων, με στόχο τη διάθεση καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Η κυβέρνηση με τους Ν.2741/99 αρ.23, Ν.2843/2000 αρ. 34, το ΠΔ 17/2001, το άρθρο 11 του Ν.2919/2001 και τέλος το Μέτρο 4.1 του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης προωθεί την δημιουργία Τεχνοβλαστών (Spin-Off), στα Ελληνικά ΑΕΙ-ΤΕΙ και ερευνητικά Ινστιτούτα όπως και γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα. Ο Ν.2919/2001, το ΠΔ 17/2001και ο νόμος 3440, ΦΕΚ 38Α ορίζουν τους τρόπους δραστηριοποίησης των εταιριών αυτών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 2919/2001 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 17/2001 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (SPIN-OFF)

Προσδιορισμός Ερευνητικού Αποτελέσματος άξιου για εμπορική εκμετάλλευση

Το Μέλος ΔΕΠ ή ο ερευνητής που επιθυμεί τη δημιουργία εταιρείας spin-off θα προσδιορίζει το ερευνητικό έργο στο οποίο θα στηρίξει την εν λόγω εταιρεία και τα συγκεκριμένα ερευνητικά αποτελέσματα που οδηγούν σε προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία επιθυμεί να αξιοποιήσει.
Τα θέματα που θα πρέπει να αναπτύξει ο ερευνητής ή το μέλος ΔΕΠ προκειμένου να προσδιορίσει το προϊόν ή την υπηρεσία είναι τα εξής:

(α) Ανάλυση της προς εκμετάλλευση τεχνολογίας ερευνητικού αποτελέσματος

 • Υπάρχει αντίστοιχη ή και ισοδύναμη τεχνολογία με την δική του και εάν ναι ποιο είναι το κόστος της σε σχέση με την προτεινόμενη τεχνολογία.
 • Επισήμανση διαφορών μεταξύ του προτεινόμενου ερευνητικού αποτελέσματος και άλλων αντίστοιχων αποτελεσμάτων
 • Ύπαρξη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που να απαγορεύουν μερικά ή εξ ολοκλήρου την χρήση του ερευνητικού αποτελέσματος από τον ερευνητή.
 • Ποιες είναι οι εφαρμογές του αποτελέσματος / τεχνολογίας που προτείνει

(β) Ανάλυση της Αγοράς που θα δραστηριοποιηθεί ο τεχνοβλαστός

 • Δυνητικοί Πελάτες των προϊόντων ή υπηρεσιών στα οποία θα ενσωματώνεται η προτεινόμενη τεχνολογία
 • Το μέγεθος της Αγοράς και οι προοπτικές της
 • Δίκτυο Διανομής
 • Εντοπισμός Ανταγωνιστών
 • Διαφοροποίηση από Ανταγωνιστές

(γ) Πνευματικά δικαιώματα

 • Υπάρχει σχέδιο προστασίας για τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας;
 • Εάν έχει γίνει κατανομή των πνευματικών δικαιωμάτων, ποιοι είναι οι τελικοί δικαιούχοι του ερευνητικού αποτελέσματος;
 • Περιγραφή και αντιμετώπιση ενδεχόμενων διεκδικήσεων
 • Εάν έχει γίνει αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία κατοχύρωσης


(δ) Ομάδα Έργου

 • Προσδιορισμός στελεχών

(ε) Προϋπολογισμοί

 • Αρχικός προϋπολογισμός
 • Κεφάλαιο


Διαδικασίες Σύστασης επιχείρησης Τεχνοβλαστού (spin off)

Η επιχείρηση τεχνοβλαστός πρέπει να έχει την νομική μορφή είτε της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης είτε της Ανώνυμης Εταιρίας. Είναι στην διακριτική επιλογή των ερευνητών να αποφασίσουν την μορφή που ταιριάζει στον τεχνοβλαστό που θέλουν να δημιουργήσουν. (Οι διαδικασίες έναρξης ΑΕ και ΕΠΕ, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του γραφείου διαμεσολάβησης). Θα πρέπει να επισημάνουμε ότιNULLbr />
Οι εταιρείες - τεχνοβλαστοί πρέπει να ανήκουν κατά πλειοψηφία, (50% + 1), σε ιδιώτες επενδυτές, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών κλπ. και όχι σε δημόσιους οργανισμούς, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ., με την εξαίρεση των χρηματοπιστωτικών φορέων του Δημοσίου.

Κατά την διαδικασία σύστασης θα πρέπει να υπάρχουν Συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας, Know how, άδειες εκμετάλλευσης ερευνητικών ή/και τεχνολογικών αποτελεσμάτων, πατέντων κλπ, όπου και θα αναφέρεται η παραχώρηση της άδειας, το είδος της τεχνολογίας, οι πληρωμές, η διάρκεια της σύμβασης κλπ.

Στο δημοσιευμένο σε ΦΕΚ καταστατικό θα πρέπει να φαίνεται ότι η κύρια εμπορική δραστηριότητα της εταιρίας βασίζεται σε ερευνητικά αποτελέσματα και στην επιστημονική/τεχνολογική γνώση.

Ένταξη στο Πρόγραμμα της ΓΓΕΤ «Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων (spin-off). Φάση Β' / ΠΡΑΞΕ Β», Μέτρο 4.1

Η ένταξη στο πρόγραμμα ΠΡΑΞΕ Β΄ έχει δύο σημαντικά οφέλη για τον τεχνοβλαστό:

1ον) Επιχορηγεί μέχρι και 50% των επιλέξιμων ακαθάριστων δαπανών

2ον) Αποτελεί μια ακόμη πιστοποίηση ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση καλύπτει τον ορισμό του τεχνοβλαστού

Σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, που έχουν αντικείμενο την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά εργαστήρια από άτομα υψηλού επιπέδου επιστημονικής και τεχνικής εκπαίδευσης ή και από ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, με την συνδρομή ιδιωτικών κεφαλαίων και χρηματοδοτικών οργανισμών. Η παρούσα δράση, περιλαμβάνει τις δραστηριότητες εκκίνησης της επένδυσης και έναρξης παραγωγής και εμπορίας και θα ενισχύσει τριετή επενδυτικά σχέδια των εταιριών - τεχνοβλαστών.

 • Οι διαδικασίες ενίσχυσης που προβλέπονται στο παρόν πρόγραμμα, διέπονται από το εγκεκριμένο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων Ν 412/2002 -Ελλάδα ( Καθεστώς ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις έντασης γνώσης - spin off). Για τη χρηματοδότηση των έργων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ. 17/30-1-01 (ΦEK 14A).
 • Η υλοποίηση των έργων ενταγμένων στην δράση, θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με τις επιχειρήσεις- τεχνοβλαστούς σε εύρυθμη λειτουργία.
 • Το πρόγραμμα καλύπτει τριετή επενδυτικά σχέδια που άπτονται των δραστηριοτήτων εκκίνησης της επένδυσης και έναρξης παραγωγής και εμπορίας, με επιχορήγηση προς την επιχείρηση - τεχνοβλαστό που δημιουργείται για την εκμετάλλευση νέας γνώσης.
 • Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης σε μια μεμονωμένη επιχείρηση - Τεχνοβλαστό δεν θα υπερβαίνει το 1.000.000 € και θα χορηγείται κατόπιν της καταβολής της αντίστοιχης συμμετοχής στο κεφάλαιο του ιδιώτη επενδυτή, με μέγιστη ένταση επιχορήγησης το 50% των επιλέξιμων ακαθάριστων δαπανών.
 • Η διάρκεια των έργων που θα ενταχθούν, δεν μπορεί να ξεπερνά τους 36 μήνες.


Δικαίωμα χρηματοδότησης με βάση την παρούσα πρόσκληση του Προγράμματος έχουν:

 • Eπιχειρήσεις, με μορφή Α.Ε ή Ε.Π.Ε, που έχουν ιδρύσει Eρευνητές, Oργανισμοί παραγωγής γνώσης όπως ερευνητικά κέντρα, αυτοτελή ινστιτούτα, ΑΕΙ, ΤΕΙ, κλπ, και Eταιρίες διαχείρισης της περιουσίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη συνδρομή τρίτων, όπως χρηματοδοτικών οργανισμών, συμβούλων διοίκησης και διαχείρισης, μεταποιητικών επιχειρήσεων, ιδιωτών επενδυτών κτλ.
 • Στον ορισμό των «ερευνητών» περιλαμβάνονται εκτός από τους ερευνητές των ερευνητικών κέντρων, τεχνολογικών φορέων της ΓΓΕΤ και ινστιτούτων του δημοσίου τομέα, μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ΕΠ ΤΕΙ, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες και τεχνικό προσωπικό των ιδίων, συνεργαζόμενοι και επισκέπτες ερευνητές, μεταπτυχιακοί ερευνητές ή φοιτητές.
 • Δικαίωμα υποβολής έχουν εταιρίες, που πληρούν τις προδιαγραφές της Πρόσκλησης, που έχουν ιδρυθεί από την 31-1-2001 ή μπορούν να αποδείξουν έναρξη δραστηριοτήτων, επισυνάπτοντας βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ., στο ίδιο χρονικό διάστημα.
 • Προτάσεις έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν και υπό σύσταση εταιρίες, που πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, προσκομίζοντας, πλην των λοιπών οριζόμενων στην παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικών, καταστατικό σύστασης εταιρίας νομίμως συντεταγμένο από Συμβολαιογράφο, στο οποίο θα ορίζεται ρητά ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της υπό σύσταση εταιρίας.


ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Με πρωτοβουλίες και υποστήριξη του Γραφείου Διαμεσολάβησης γίνονται προσπάθειες σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή τομέα. Ως στόχο αποτελεί η επισύναψη συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ ερευνητών ή ερευνητικών ομάδων και επιχειρήσεων και φορέων του παραγωγικού τομέα της οικονομίας.

Ήδη πραγματοποιούνται συνεργασίες με επιχειρήσεις και φορείς για την υλοποίηση επιχορηγούμενων προγραμμάτων από την προηγούμενη λειτουργία του Γ.Δ. Από την έναρξη λειτουργία τους μέχρι σήμερα έχει συνάψει 13 συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ Ερευνητών του και Επιχειρήσεων

Επιπλέον έχουν γίνει επαφές με στελέχη της GlobalConnect που αποτελεί διεθνή δίκτυο προώθησης τεχνολογίας προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία τους. Υπάρχει επίσης συνεχής επαφή με φορείς του εξωτερικού/ εσωτερικού που αποτελούν χρηματοδότες επιχειρηματικών ιδεών. (VentureCapitalists, BusinessAngels) όπως «TechToastAngels», «RVCEuropeLtd»  «DraperFisherJurvetson» καθώς και με Πανεπιστήμια/ εταιρίες που αποτελούν και αυτά φορείς που προωθούν τα ερευνητικά αποτελέσματα προς οικονομική αξιοποίηση. (LosAlamos, Bionova).ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
   
 
© Copyright 2006
Γραφείο Διαμεσολάβησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών